ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เดิมตั้งอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรา มาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๖,๓๐๐ บาท เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ในที่ก่อตั้งปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน ๗๐ ไร่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ แล้วพระราชทานนามว่า โรงเรียน “ราชานุเคราะห์ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๘ ” ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนนามโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” มีผู้บริหารสืบต่อกันมา ๒๙ คน

  ปีการศึกษา ๒๕๓๔ และ ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และในปีเดียวกันนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ

  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ๕๐๐ โรงเรียนแรกของประเทศไทย ซึ่งมีผู้อำนวยการ นางจรรยา สุขประเสริฐ เป็นผู้นำในการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ

  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก(รอบสาม) โดยมี นายคมสัน เปี่ยมชูชาติ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ๕๐๐ โรงเรียนแรกของประเทศไทย

  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนได้ผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้นำโรงเรียนสู่คุณภาพตามม าตรฐานการศึกษา มาตรฐานสากล และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีศักยภาพเป็นพลโลก ดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้ผู้บริหารเป็นนักวิชาการ มีวิสัยทัศน์ และจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ PDCA ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมใช้หลัก ธรรมาภิบาล โดยมี นายประจวบโชค สร้อยสม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน

  ปัจจุบันโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๔ หมู่ ๖ ถนนปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ ๔๐ ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับพระราชวังบางปะอิน

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดสอนทั้งหมด ๕๑ ห้องเรียน แยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐ ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๑ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๒,๐๒๔ คน ครู/อาจารย์ ๙๗ คน นักการภารโรง ๓ คน และอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๖ คน

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : racha1_school@hotmail.com
Facebook : racha1school