รายชื่อชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา จำนวนที่รับ
1 A-MATH ครูพรรณี เกตุถาวร
20
2 Math For Fun ครูสมพร อมรเวช
20
3 สนุกคิดกับโอริกามิ ครูจุฑาทิพ
ครูอุมาพร ขาวแขก
40
4 Photo Club ครูรณกร ไข่นาค
20
5 คณิตคิดสนุก ครูจันทนา กิ่งพุฒิ
ครูทุเรียน ไวยบุรี
40
6 Tutor Math ครูจิดาภา จูหว้า
21
7 คณิตศิลป์ ครูมัณฑนา สถิตวิบูรณ์
20
8 นักศึกษาวิชาทหาร* **ชุมนุมนี้เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น**
ครูอัศวิน ศรีบัว
ครูทัศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูธนพล สูงกลาง
222
9 I love Korea ครูพิชามญชุ์ กุศล
20
10 Chinese 好玩儿 ครูนุชาภา ส่งสวัสดิ์
20
11 เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ ครูฉัตรดาว ฉันทะ
20
12 ภาษาญี่ปุ่น ครูศิริวรรณ โอริส
ครูเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
40
13 มัคคุเทศก์ ครูปาริชาติ ยมวรรณ
ครูพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูนปภา ไต่เป็นสุข
60
14 Healthy life ครูปราณ์รณ กาญจนากร
ครูวรรณสิริ นาคเรือง
40
15 อังกฤษอาทิตย์ละชั่วโมง ครูวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
40
16 English chill out ครูพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
ครูวิชญาพร อุ่นมี
40
17 อ่านเขียนเรียนสนุก สุรีย์ ทนคง
ครูเจียมจิตร บัวประเสริฐ
40
18 คิด วิเคราะห์ เขียน ครูจุฑามาส จันทร์มณี
ครูจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
40
19 ประชาสัมพันธ์หรรษา ครูกัญชัญญ์ เหมือนเตย
ครูจิรฉัตร สะสมทรัพย์
40
20 สุนทรียศาสตร์ภาษาไทย ครูปลื้ม ปรีชา
ครูสุทธิพงษ์ มูลอาษา
40
21 ย้อนรอยประวัติอยุธยา ครูอารีวรรณ​ แน่ประโคน
ครูประสพชัย​ แน่ประโคน
40
22 คนรักหนังสือ ครูลักขณา ภาคโภคี
20
23 ความคิดสร้างสรรค์ ครูรวีพรรณ
ครูโสภิต
40
24 ธรรมะสวัสดี ครูธนารักษ์​ ไกรสมโภชน์
20
25 ธนาคารโรงเรียน ครูกัญญารัตน์ ศิลาแยง
20
26 รักษ์ไทย ครูกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครูพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
40
27 Canva makes it different ครูปรียารัตน์ สนิทไชย
ครูปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
40
28 สมุนไพรใกล้ตัว ครูสุกัลยา เสือจำศิลป์
20
29 สภา STRONG ต้านทุจริต ครูสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครูนภัสวรรณ ชนชนะชัย
40
30 jewelry design ครูอัจฉรา พรรณสุชล
20
31 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูชญาภา คำแหงฤทธิ์
21
32 ทักษะวิทย์ พิชิตความรู้ ครูพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด
40
33 หุ่นยนต์อัตโนมัติ ครูสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครูชินวัทน์ คณัชธมวัจน์
40
34 วิทย์ Kids สนุก ครูอาภรณ์ สายจันดี
ครูภูวดล สำลี
40
35 นักบินน้อย ครูณัษฐพร ฮีมวาต์
ครูกัญญา อินทร์กอง
40
36 STEM is easy ครูจิตร์สมา สมงาม
ครูศิวกร กรึงไกร
40
37 Commit Strip ครูอาทิตญา นาคกลั่น
ครูภานุพันธ์. จันทร์หอม
40
38 RACHA1 CODING ครูพีระศิลป์ เอกฐิน
ครูณภัค เลี้ยงช่างทอง
40
39 วิทศาสตร์พาเพลิน ครูวิจิตรา อ่อนสกุล
ครูเลกสรรค์ สุขมา
40
40 DIY Scishow ครูสุวรรณา สุดปรึก
20
41 เครื่องบินพลังยาง ครูเกียรติศักดิ์ กันนิดา
20
42 ฟิสิกส์ออนไลน์ ครูพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
21
43 Planner ครูศิรินภา มุลาลินน์
20
44 สมุนไพร ครูกษิรา ละออ
20
45 Science สไตล์ครูวิทย์ ครูประดับภรณ์ กันหาจันทร์
ครูรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
40
46 Eco School ครูศักรินทร์ วงษ์แหยม
20
47 วอลเลย์บอล ครูวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
20
48 แอโรบิก ครูบุญเรือง สังฆ์ศุข
20
49 ฟุตซอล ครูรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
20
50 บาสเกตบอล ครูกัญญาณัฐ สมภาร
20
51 กีฬาเซปักตะกร้อ ครูธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
22
52 พยาบาลน้อย ครูภิรมย์พร ใจหนักแน่น
20
53 โครงงานอาชีพสร้างสรรค์ ณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ
20
54 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ครูอริยา กันทะวงค์
20
55 ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย ครูนัฐพร ภูวงษ์
20
56 ชุมนุมเกษตรพอเพียง ครูธวัช วงศ์สุวัฒน์
20
57 ปั้นอาหารจิ๋ว ครูญดา แก้วพาณิชย์
20
58 ไม้ดอก ครูกฤติญา ทองประวัติ
20
59 ดนตรีไทย ครูสมาพร สมสืบ
ครูศุภมงคล อินทร์สนอง
40
60 ศิลป์สร้างสรรค์ ครูสาธิต แสงปิยะ
21
61 นาฏลีลา ครูสุดาพร ยิมสิน
ครูกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
42
62 ดนตรีสากล ครูเกษม เมาลิทอง
ครูภริตา โอชารส
ครูอดิศวร ขจรโชติพงษ์
57
63 YC​ เพื่อนที่ปรึกษา ครูนาฏศิลป์​ คชประเสริฐ
20
64 คนรักหนังสือ ครูนงพงา อิสสอาด
20
65 รู้ทันธุรกิจออนไลน์ ครูมนต์ทิพา สันติตรานนท์
20