คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 591/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

Download