คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 28/2563
เรื่อง รายละเอียด คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Download