คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 76/2563
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

Download