คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 162/2563
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายพวงมาลา และพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download