คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 159/2563
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการและกลุ่มบริหาร

Download