คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 240/2563
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)

Download