คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 322/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Download