คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 0/0
เรื่อง รายละเอียดแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ชั้นปีที่ ๒

Download