คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 399/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA ๒๐๒๒) ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download