คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 404/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓

Download