คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 433/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Download