คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 442/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ม.๓ และ ม.๖) โครงการ Super Cool True knowledge 2020

Download