คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 130/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download