คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 22/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download