คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 435/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ กิจกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่พื้นฐานวัฒนธรรมคุณภาพ” ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Download