คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 467/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Download