คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 59/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download