9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
      O1 โครงสร้างหน่วยงาน
      O2 ข้อมูลผู้บริหาร
      O3 อำนาจหน้าที่
      O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      O5 ข้อมูลการติดต่อ
      O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      O8 Q&A
      O9 Social Network

9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
      O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
      O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
      O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
      O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
      O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      O17 E-Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
      O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O23 สรุปผลกรจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
      O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
      O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
      O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
      O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒
      O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
      O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
      O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
      O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม