การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดเอกสาร