การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร