ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2-2551
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2553
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหาร
ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2547