9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
      O1 โครงสร้าง
      O2 ข้อมูลผู้บริหาร
      O3 อำนาจหน้าที่
      O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      O5 ข้อมูลการติดต่อ
      O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
      O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      O8 Q&A
      O9 Social Network
      O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
      O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
      O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
      O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
      O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
      O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      O18 E–Service

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  นโยบาย No Gift Policy
      O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
      O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
      O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
      O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
      O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
      O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
      O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน