บุคลากรโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
ฝ่ายบริหาร
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สนับสนุนการสอน
นางนงพงา อิสสอาด
ครูชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ อุดร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์
ครู
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอารีวรรณ แน่ประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพเยาว์ ไวยโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสำเนาว์ ศรีอรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสพชัย แน่ประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกัลยา เสือจำศีลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
ครู
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครูชำนาญการ
นางสาวลัดดา สุขกุดี
ครู
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครูผู้ช่วย
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเอมอร สมสืบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปาริชาติ ยมวรรณ
ครูชำนาญการ
นางราตรี บัวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกุณณฑี มุกขยเดโชชัย
ครูชำนาญการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ
ครู
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
ครู
นายชณาสิน นาคาวงค์
ครู
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครูผู้ช่วย
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครูผู้ช่วย
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล
ครูผู้ช่วย
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางกษิรา ละออ
ครูชำนาญการ
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
ครู
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
ครู
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี
ครู
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
ครู
นายภูวดล สำลี
ครู
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด
ครู
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
ครู
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
ครูผู้ช่วย
นายเสกสรรค์ สุขมา
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ช่วย
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระภาษาไทย
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครูชำนาญการ
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิทิต บัวประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธนิดา สิลุจจยานนท์
ครูชำนาญการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครู
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี
ครู
นายปลื้ม ปรีชา
ครูชำนาญการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครูชำนาญการ
นางจิดาภา จูหว้า
ครูชำนาญการ
นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอัศวิน ศรีบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี เกตุถาวร
ครูชำนาญการ
นายรณกร ไข่นาค
ครู
นายสมพร อมรเวช
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
ครูผู้ช่วย
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครูผู้ช่วย
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระศิลปะ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครูชำนาญการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครูชำนาญการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครูชำนาญการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกันต์ฤทัย พึ่งสมศักดิ์
ครูชำนาญการ
นายสาธิต แสงปิยะ
ครู
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสังวาลย์ วรรณม่วง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมัคร น้อยสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางชญาภา คำแหงฤทธิ์
ครู
นางณัษฐพร ฮีมวาต์
ครูชำนาญการ
นางสาวสมใจ ไวยนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นายชินวัทน์ วรปัญญวัจน์
ครูชำนาญการ
นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครู
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นายณัฐวัฒน์ จันทร์พิภพ
ครู
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัญญา อินทร์กอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
ครูผู้ช่วย
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
ครูผู้ช่วย
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ
นายธัญวุฒน์ ไวยเมฆ
ช2
นายบัญฑิต ไกรสมดี
ช2
นายจตุรพล แสงอุทัย
ส1
ครูอัตราจ้าง - ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ
ธุรการ
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว – คนงาน
นายสมควร เอี่ยมสอาด
คนงาน
นายทองเพชร คำดุลย์
คนงาน
นายภูมิพิรัชย์ อ่วมพันธ์
คนงาน
นางสาวสุริยา ดงภูยาว
คนงาน
นายพรศักดิ์ ฟักสกุล
คนงาน
นางสาวธิดารัตน์ ภาคไพรศรี
พน.ถ่ายเอกสาร
นางบุญสม ฟักสกุล
คนสวน
นายทวีศักดิ์ รื่นเวช
คนงาน
นายกำพล ฟักสกุล
คนงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายวีนัส เกิดแก่น
รปภ.
นายศุภอัต ไวยคุณา
รปภ.
พนักงานขับรถ
นายอรรคพล เรืองจันทร์
คนขับรถ