บุคลากรโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
ฝ่ายบริหาร
นายเจนวุฒิ บูญชูพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวไพลิน เปรมกมล
รองผู้อำนวยการ
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร์
รองผู้อำนวยการ
นางสาวลัดดา สุขกุดี
รองผู้อำนวยการ
นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์
รองผู้อำนวยการ
สนับสนุนการสอน
นางนงพงา อิสสอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทิพย์ อุดร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
ครู
นางสาวญาณาภรณ์ จันทร์หอม
ครู
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครูชำนญการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครูชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีวรรณ แน่ประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสพชัย แน่ประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกัลยา เสือจำศีลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครูชำนาญการ
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครู
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครู
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครูชำนาญการ
นายวันเฉลิม อุลิต
ครูชำนาญการ
นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล
ครูชำนาญการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรดาว ฉันทะ
ครูชำนาญการ
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครูชำนาญการ
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครูชำนาญการ
นางสาวมณทิชา พงษ์โต
ครูชำนาญการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
ครู
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครูชำนาญการ
นาวสาวยุวดี สุภาเรือง
ครู
นายวีรวัฒน์ ลงผิว
ครู
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง
ครู
นางนปภา ไต่เป็นสุข
ครู
นางสาวชิดชนก ชัยฤาษี
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิตร์สมา สมงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวรรณา เอกฐิน
ครูชำนาญการ
นายภูวดล สำลี
ครูชำนาญการ
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด
ครูชำนาญการ
นายศิวกร กรึงไกร
ครูชำนาญการ
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
ครูชำนาญการ
นายเสกสรรค์ สุขมา
ครูชำนาญการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครู
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครู
นางสาวณัฐมนตร์ สุขสม
ครูชำนาญการ
นางสาวชญาภา ลีวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครูชำนาญการ
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครูชำนาญการ
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
ครูชำนาญการ
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
ครูชำนาญการ
นางสโรชา ขันธวิธิ
ครู
นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์
ครู
นายพิทยา ขุนน้อย
ครู
นางสาวพัชรี บัวอาจ
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครูชำนาญการ
นายปลื้ม ปรีชา 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครูชำนาญการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครูชำนาญการ
นางสุคนธา ณรงค์เดชา
ครู
นายนัฐวุฒิ สายันต์
ครู
นายกันตภน วาทะพุกกณะ
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ครูชำนาญการ
นางพรรณี เกตุถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชยกร อมรเวช
ครูชำนาญการ
นายอัศวิน ศรีบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
ครูชำนาญการ
นางสาวชุลีกร วงศ์จีน
ครูชำนาญการ
นางสาวปัทมา กรีถาวร
ครูชำนาญการ
นายวรพล ภาคไพรี
ครูชำนาญการ
นายมนตรี ลาภตระการ
ครูชำนาญการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครูชำนาญการ
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครูชำนาญการ
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร
ครู
กลุ่มสาระศิลปะ
นางสาวภริตา โอชารส
ครู
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเกษม เมาลิทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครูชำนาญการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครูชำนาญการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครูชำนาญการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครู
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครู
ว่าที่ร้อยตรีฮาซัน เดชเสถียร
ครู
นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์
ครู
นางสาววรางคณา พิณสามสาย
ครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครูชำนาญการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
ครู
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครู
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล
ครู
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี
ครู
นางสาวเมธาวี จันทรประภา
ครู
ลูกจ้างประจำ
นายจตุรพล แสงอุทัย
ส1
ครูอัตราจ้าง - ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ
ธุรการ
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตราจ้าง
นายธรรมนูญ ระวังใน
พนักงานช่วยการพยาบาล
ลูกจ้างชั่วคราว – คนงาน
นายทองเพชร คำดุลย์
คนงาน
นายภูมิพิรัชย์ อ่วมพันธ์
คนงาน
นางสาวสุริยา ดงภูยาว
คนงาน
นางสาวธิดารัตน์ ภาคไพรศรี
พน.ถ่ายเอกสาร
นายทวีศักดิ์ รื่นเวช
คนงาน
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ครูช่วยสอนดนตรีสากล
นายธัญวุฒน์ ไวยเมฆ
ช่างไฟฟ้า
นายกวิศรา หงษ์ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายสังวล นนทวงษ์
คนงาน
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมสอาด
คนงาน
นายอัครพล พงษ์พืชน์
คนงาน
นางสาววาริน เด่นดวง
คนงาน
พนักงานขับรถ
นายอรรคพล เรืองจันทร์
คนขับรถ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายวีนัส เกิดแก่น
รปภ.
นายปรีชา อยู่คง
รปภ.