รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564
เลือกชุมนุม วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
เวลา 06:00 น.
มัคคุเทศก์
ครูปริชาติ ยมวรรณ
ครูพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
นางนปภา ไต่เป็นสุข
จำนวนที่รับ
56
คน
พลศึกษา 1
ครูรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครูกัญญาณัฐ สมภาร
จำนวนที่รับ
38
คน
วิทย์ DIY
ครูรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
ครูประดับภรณ์ กันหาจันทร์
จำนวนที่รับ
38
คน
นักศึกษาวิชาทหาร
ครูอัศวิน ศรีบัว
ครูธนพล สูงกลาง
ครูทรรศนนท์ อุดมฤทธิ์
จำนวนที่รับ
220
คน
สมุนไพรใกล้ตัว
ครูจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์
จำนวนที่รับ
38
คน
หรรษาโอเน็ต ม.ปลาย
ครูวิจิตรา​ อ่อนสกุล
ครูเสกสรรค์​ สุขมา
จำนวนที่รับ
38
คน
อ่านเขียน เรียนสนุก
ครูสุรีย์ คงทน
ครูเจียมจิตร บัวประเสริฐ
จำนวนที่รับ
38
คน
เรารัก (ษ์) (Cactus)
ครูนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด
ครูพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
จำนวนที่รับ
38
คน
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ครูอริยา กันทะวงค์
ครูนัฐพร ภูวงษ์
จำนวนที่รับ
38
คน
ดนตรีสากล
ครูเกษม เมาลิทอง
ครูภริตา โอชารส
ครูอดิศวร ขจรโชติพงษ์
จำนวนที่รับ
58
คน
วิถีพอเพียงพับเหรียญปันบุญ
ครูโสภิต สุจิตตกุล
ครูธนารักษ์​ ไกรสมโภชน์
จำนวนที่รับ
38
คน
เรื่อง จีนจีน
ครูนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครูยุวดี สุภาเรือง
จำนวนที่รับ
38
คน
Cool Math Game
ครูทุเรียน ไวยบุรี
ครูปัทมา กรีถาวร
จำนวนที่รับ
38
คน
ผู้นำจิตอาสา
ครูศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครูอัฉรา พรรณสุชล
รองฯวนิดา กาบสุวรรณ
จำนวนที่รับ
56
คน
Comic Strip
ครูอาทิตญา นาคกลั่น
ครูภานุพันธ์ จันทร์หอม
ครูกัญญา อินทร์กอง
จำนวนที่รับ
56
คน
To be number one
ครูวรรณสิริ นาคเรือง
ครูณัฐวุฒิ สายันต์
ครูศุภศิริ สอนสิทธิ์
จำนวนที่รับ
56
คน
ครอสเวิร์ด (crossword)
ครูเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
ครูวีรวัฒน์ ลงผิว
จำนวนที่รับ
38
คน
คนรักหนังสือ
ครูนงพงา อิสสอาด
ครูลักขณา ภาคโภคี
จำนวนที่รับ
38
คน
พลเมืองดีวิถีไทย
ครูพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครูกัลย์พัตร์ เสรีชัย
จำนวนที่รับ
38
คน
งานสร้างอาชีพ
ครูญดา   แก้วพาณิชย์
ครูกันติชา สหนนท์ชัยกุล
จำนวนที่รับ
38
คน
สุนทรียศาสตร์ภาษาไทย
ครูปลื้ม ปรีชา
ครูสุทธิพงษ์ มูลอาษา
จำนวนที่รับ
38
คน
เกษตรพอเพียง
ครูธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูกฤติญา ทองประวัติ
จำนวนที่รับ
38
คน
งานอดิเรก
ครูพรทิพย์ อุดร
ครูนาฏศิลป์​ คชประเสริฐ
ครูรวีพรรณ โชคสมบัติ
จำนวนที่รับ
56
คน
นาฏลีลา
ครูกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครูสุดาพร ยิ้มสิน
จำนวนที่รับ
39
คน
สนุกกับการพับกระดาษ OR
ครูจุฑาทิพ ดีละม้าย
ครูอุมาพร ขาวแขก
จำนวนที่รับ
38
คน
English Inspirer (ติวเข้มภาษาอังกฤษ)
ครูพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
ครูวิชญาพร อุ่นมี
ครูปราณ์รณ กาญจนากร
จำนวนที่รับ
56
คน
Design & DIY
ครูเมธาวี จันทรประภา
ครูทิพสุดา ทองมี
จำนวนที่รับ
38
คน
Chill Chill Science
ครูอาภรณ์ สายจันดี
ครูภูวดล สำลี
จำนวนที่รับ
38
คน
Movie Club
ครูชุลีกร เพชรทองบุญ
ครูมัฑณา สถิตวิบูรณ์
จำนวนที่รับ
38
คน
A - MATH
นางพรรณี เกตุถาวร
ครูรณกร นาคไข่
จำนวนที่รับ
38
คน
เกาหลี อันยอง!!
ครูพิชามญชุ์ กุศล
Mr. Jang Gwangyil
จำนวนที่รับ
38
คน
โชโดกุ
ครูจันทนา กิ่งพุฒ
ครูพิชานนท์ เนาพ็ชร
จำนวนที่รับ
38
คน
ตีแตก O-Net วิทย์ ม.ต้น
ครูพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
ครูศิรินภา มุลาลินท์
จำนวนที่รับ
38
คน
โมเดลกระดาษ 3 มิติ
ครูปรียารัตน์ สนิทไชย
ครูวันเฉลิม อุลิต
ครูกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
จำนวนที่รับ
56
คน
สภา Strong ต้านทุจริต
ครูสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครูนภัสวรรณ ชนชนะชัย
รองฯกรชนก ธรรมมิภักดิ์
จำนวนที่รับ
56
คน
Iot​ เทคโนโลยี​สร้าง​สรรค์​
รองฯสมรักษ์ แทนลาน
ครูสะอาด ทองสัมฤทธิ์
จำนวนที่รับ
38
คน
Easy Math
ครูสมพร อมรเวช
ครูจิดาภา จูหว้า
จำนวนที่รับ
38
คน
Learning English On the Movie
ครูชญาภา ลีวรรณ
ครูฉัตรดาว ฉันทะ
จำนวนที่รับ
38
คน
All Sci Mer
ครูจิตร์สมา สมงาม
ครูศิวกร กรึงไกร
จำนวนที่รับ
38
คน
ดนตรีไทย
ครูศุภมงคล อินทร์สนอง
ครูสมาพร สมสืบ
จำนวนที่รับ
38
คน
DIY Science Kind
ครูสุวรรณา สุดปรึก
ครูเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครูพีรศิลป์ เอกฐิน
จำนวนที่รับ
56
คน
ประชาสัมพันธ์หรรษา
ครูกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
จำนวนที่รับ
38
คน
พลศึกษา 2
ครูวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูบุญเรือง  สังฆ์ศุข
จำนวนที่รับ
38
คน
จับจีบผ้า
ครูธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครูน้ำฝน เลี้ยงชั่งทอง
จำนวนที่รับ
38
คน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา
ครูประสพชัย แน่ประโคน
ครูอารีวรรณ แน่ประโคน
จำนวนที่รับ
38
คน
จิตอาสาแกนนำด้านสุขภาพ ช่วยเหลือเพื่อนักเรียน
ครูภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครูธรรมนูญ ระวังใน
จำนวนที่รับ
38
คน
โฮมฮักรักการอ่าน
รองฯกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
ครูจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครูจุฑามาส จันทร์มณี
จำนวนที่รับ
56
คน
ธนาคารโรงเรียน
ครูกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครูปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
จำนวนที่รับ
38
คน
Anime Daisuki
ครูเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครูศิริวรรณ โอริส
จำนวนที่รับ
38
คน