รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
คู่มือการเลือกชุมนุม
พับเหรียญงานมงคล
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
นางสาวธนารักษ์​ ไกรสมโภชน์
จำนวนที่รับ
38
คน
ธนาคารโรงเรียน
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
จำนวนที่รับ
38
คน
สมุนไพรใกล้ตัว
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์
จำนวนที่รับ
38
คน
สภา strong ต้านทุจริต
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
จำนวนที่รับ
38
คน
หนังสั้น
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
นายวันเฉลิม อุลิต
จำนวนที่รับ
38
คน
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
จำนวนที่รับ
38
คน
งานอดิเรก
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
นางสาวพรทิพย์ อุดร
จำนวนที่รับ
38
คน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา
นายประสพชัย แน่ประโคน
นางอารีวรรณ แน่ประโคน
จำนวนที่รับ
38
คน
โสตศิลป์
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
จำนวนที่รับ
38
คน
All Sci Mer
นางจิตร์สมา สมงาม
นายศิวกร กรึงไกร
จำนวนที่รับ
38
คน
สนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
จำนวนที่รับ
38
คน
วิทย์ DIY
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
จำนวนที่รับ
38
คน
วิทย์ประดิษฐ์
นางสาววิจิตรา​ อ่อนสกุล
นายเสกสรรค์​ สุขมา
จำนวนที่รับ
38
คน
วิทยาศาสตร์พาเพลิน
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
นางสาวศิรินภา มุลาลินท์
จำนวนที่รับ
38
คน
วิทย์ Kids สนุก
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี
นายภูวดล สำลี
จำนวนที่รับ
38
คน
พอร์ตโฟลิโอ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
นางชญาภา คำแหงฤทธิ์
นายฉัตรดาว ฉันทะ
จำนวนที่รับ
38
คน
Science Movie
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
จำนวนที่รับ
38
คน
ผู้นำจิตอาสา
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
จำนวนที่รับ
38
คน
เกมเขียนโปรแกรมบังคับโดรน
นางสาวกัญญา อินทร์กอง
นางณัษฐพร ฮีมวาต์
จำนวนที่รับ
38
คน
หุ่นยนต์อัตโนมัติ
นายสะอาด ทองสัมทธิ์
นายชินวัทน์ ครัชธมวัจน์
จำนวนที่รับ
39
คน
Comic Strip
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
นายภานุพันธ์ จันทร์หอม
จำนวนที่รับ
38
คน
คนรักเกาหลี
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล
Mr.Jang Gwangyil
จำนวนที่รับ
38
คน
เรื่อง จีนจีน
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
นางสาวยุวดี สุภาเรือง
จำนวนที่รับ
38
คน
English Chill Out
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
จำนวนที่รับ
38
คน
Anime Daisuki
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
นางสาวศิริวรรณ โอริส
จำนวนที่รับ
38
คน
มัคคุเทศก์
นางปริชาติ ยมวรรณ
นางนปภา ไต่เป็นสุข
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
จำนวนที่รับ
57
คน
Healthy life
นายปราณ์รณ กาญจนากร
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง
จำนวนที่รับ
38
คน
ครอสเวิร์ด (crossword)
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
นายวีรวัฒน์ ลงผิว
จำนวนที่รับ
38
คน
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
นางสาวอริยา กันทะวงค์
จำนวนที่รับ
38
คน
เกษตรพอเพียง
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
จำนวนที่รับ
38
คน
งานสร้างอาชีพ
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล
นางสาวญดา   แก้วพาณิชย์
จำนวนที่รับ
38
คน
พยาบาลน้อย
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
นายธรรมนูญ ระวังใน
จำนวนที่รับ
38
คน
พลศึกษา 2 (วอลเลย์บอล แอโรบิค)
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข
จำนวนที่รับ
38
คน
จับจีบผ้า
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
นางสาวน้ำฝน เลี้ยงชั่งทอง
จำนวนที่รับ
38
คน
พลศึกษา 1 (บาสเกตบอล ฟุตซอล)
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
จำนวนที่รับ
43
คน
คนรักหนังสือ
นางนงพงา อิสสอาด
นางสาวลักขณา ภาคโภคี
จำนวนที่รับ
38
คน
YC เพื่อนที่ปรึกษา
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
จำนวนที่รับ
38
คน
นาฏลีลา
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
นางสุดาพร ยิ้มสิน
จำนวนที่รับ
39
คน
ดนตรีสากล
นายเกษม เมาลิทอง
นางสาวภริตา โอชารส
จำนวนที่รับ
58
คน
ดนตรีไทย
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
นางสาวสมาพร สมสืบ
จำนวนที่รับ
41
คน
พับกระดาษ โอริกามิ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
จำนวนที่รับ
38
คน
A - MATH คณิตศิลป์
นางพรรณี เกตุถาวร
นางสาว จันทนา กิ่งพุฒิ
นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์
จำนวนที่รับ
57
คน
หมากรุกซูโดกุ
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร
นายรณกร ไข่นาค
จำนวนที่รับ
38
คน
Easy Math
นายสมพร อมรเวช
นางจิดาภา จูหว้า
จำนวนที่รับ
38
คน
นักศึกษาวิชาทหาร
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
นายอัศวิน ศรีบัว
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
จำนวนที่รับ
195
คน
ประชาสัมพันธ์หรรษา
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
จำนวนที่รับ
38
คน
เรามา Sing (ชุมนุมร้องเพลง)
นายนัฐวุฒิ สายันต์
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
จำนวนที่รับ
38
คน
สุนทรียศาสตร์ภาษาไทย
นายปลื้ม ปรีชา
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
จำนวนที่รับ
38
คน
IG เพื่อการศึกษา
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี
จำนวนที่รับ
38
คน
อ่านเขียนเรียนสนุก
นางสาวสุรีย์ ทนคง
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
จำนวนที่รับ
38
คน