ข่าวเด่น
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ติวเข้มเติมความรู้ TGAT2
ติวเข้มเติมความรู้ TGAT2
ติวเข้มเติมความรู้ TGAT2
อบรมคอมพิวเตอร์ (การเข้าหัว LAN)
อบรมคอมพิวเตอร์ (การเข้าหัว LAN)
อบรมคอมพิวเตอร์ (การเข้าหัว LAN)
ลอยกระทง หอประชุมบางปะอิน
ลอยกระทง หอประชุมบางปะอิน
ลอยกระทง หอประชุมบางปะอิน
คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ racha1-online.school

 
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน และ ระเบียบว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
 คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19  คำสั่ง-หนังสือราชการ
 498/2566 แต่งตั้งครูเวรประจำวันนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 494/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนติด ๐, ร, มผ และ มส
 491/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (TGAT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 489/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
 488/2566 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบธรรมสนำมหลวง ธรรมศึกษำชั้นตรี – โท – เอก ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖
 480/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 473/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 469/2566 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)
 468/2566 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)
 467/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 464/2566 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 463/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พิธีถวายราชสดุดี ลูกเสือปี 2566
 462/2566 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566
 457/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 451/2566 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 449/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 448/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256๖
 447/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 446/2566 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 445/2566 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 443/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 441/2566 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 439/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
 438/2566 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
 437/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 435/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ กิจกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่พื้นฐานวัฒนธรรมคุณภาพ” ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 431/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
 426/2566 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566
 414/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 413/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 411/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 410/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ระดับสถานศึกษา
 409/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ATC@TOEIC องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 404/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 403/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
 402/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 400/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมมุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ
 398/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาธิบาล
 396/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินข้อตกลงและพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 395/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 392/2566 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 391/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
 383/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 377/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 376/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี ๒๕๖๖
 365/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
 364/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
 361/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 358/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 357/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ ระดับภูมิภาค
 354/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6
 353/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
 352/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน๊อคกันทุกคน” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 351/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
 348/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการศูนย์สะเต็มศึกษา กิจกรรมการอบรมพื้นฐาน STEM เรื่อง “การจัดการอบรมการจัดทำเครื่องบินพลังยาง”
 347/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 346/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 342/2566 เเต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
 337/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256๖
 336/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 335/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 320/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖6
 315/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 314/2566 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
 313/2566 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมการอบรมการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 312/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมการอบรมการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 303/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อม การนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 300/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 290/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกในการขยายผลขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 289/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 284/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
 274/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 262/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE
 255/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ และจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์
 254/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางานกิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 242/2566 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 241/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 232/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 230/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย
 210/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไข เพิ่มเติม)
 209/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.อย เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖
 208/2566 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 207/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 206/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 203/2566 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ปีการศึกษา ๒๕66
 202/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 198/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 197/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 191/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 188/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖
 187/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ สถานพินิจ ๗ สถานศึกษา)
 186/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
 185/2566 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 184/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 180/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 174/2566 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 173/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 172/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 170/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 169/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง คนงาน
 168/2566 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2566
 167/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา ๓๘ ค. (๒)
 166/2566 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 165/2566 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 164/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 163/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 161/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 160/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 156/2566 แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 151/2566 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 150/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 147/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
 146/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 136/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก "กิจกรรมครูดีศรีราชา" ปีการศึกษา 2565
 132/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
 131/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 130/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายทางการศึกษา
 129/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 115/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2566
 114/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 109/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศ และรับการประเมินภายใน โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2565
 108/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 105/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 102/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 101/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖
 98/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 91/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
 90/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 89/2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 80/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว ๙ (Performance Appraisal : PA)
 79/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว ๙ (Performance Appraisal : PA)
 78/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 77/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนวัตกร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 73/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
 64/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง กิจกรรม“อบรมหลักสูตร บูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial”
 60/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 59/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ครั้งที่ ๒
 57/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 56/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 53/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 47/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 44/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 33/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยาน
 32/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงาน และรายละเอียดการดำเนินการห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 31/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 30/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล หาทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 29/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัด มหกรรมฟุตบอลดาราการกุศล
 28/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน “ราชามาราธอน ครั้งที่ ๑”
 27/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 23/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 22/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 21/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 20/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 18/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 14/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันครูอำเภอบางปะอิน ประจำปี ๒๕๖๖
 13/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานกิจกรรม ๕ ส เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖
 12/2566 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาบางปะอินปี พ.ศ.๒๕๖๖
 11/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษาปี ๒๕๖๖ “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS)
 10/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือ“นิตยานุกูล”
 4/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลน้อยปีการศึกษา 2565
 2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
 691/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 688/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 682/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี
 679/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
 678/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 674/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
 671/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 560/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
 557/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
 556/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5
 555/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 554/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการ Games Workshop” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 553/2565 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 552/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย Racha1 Model และการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 544/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา “กิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 541/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
 536/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (A-level) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 535/2565 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 532/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 531/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
 530/2565 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 529/2565 ให้ข้าราชการพ้นและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 522/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 521/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
 520/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
 519/2565 ให้ข้าราชการพ้นและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565
 518/2565 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 517/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 516/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการแนะนำและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 515/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 513/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 512/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 510/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 501/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2565
 497/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูช่วยสอนและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 496/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา “เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ”
 495/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 494/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 493/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 491/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 256๕
 490/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 489/2565 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 488/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 487/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 485/2565 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 484/2565 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 483/2565 แต่งตั้งผู้บริหารพี่เลี้ยง และวิทยากรพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
 480/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 478/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 477/2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 476/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 474/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 473/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม เติมความรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 472/2565 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 469/2565 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565
 455/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
 452/2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 451/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 449/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 448/2565 รายละเอียดเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ร้อยรักด้วยศรัทธา เชิดชูค่าครูเกษียณ” สมาคมผู้บริหารบางปะอิน
 446/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินข้อตกลงและพัฒนางาน (PA)
 445/2565 รายละเอียดเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน“ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 65” ผู้เกษียณอายุราชการ สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.บ.อ.ย.)
 441/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ การกำหนดนโยบาย “การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย” ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 438/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕
 437/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 432/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาดไทย
 431/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 430/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 425/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD (Internal Quality Assurance)
 424/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรกิจกรรมมุทิตำคำรวะครูเกษียณอำยุรำชกำร
 423/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
 422/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) ระดับสถานศึกษา
 415/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายในโรงเรียน (กีฬาสี)
 413/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแสดงผลงานในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 412/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปี 2565
 410/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
 408/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
 407/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 406/2565 อบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
 405/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” (Anti-Corruption Education) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 404/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 396/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 394/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
 387/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 385/2565 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 384/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 382/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
 381/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการศึกษา ตามแนวทางการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบางปะหัน
 375/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 374/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
 373/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 369/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 365/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
 364/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 362/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 361/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565
 352/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 351/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 350/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
 230/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 225/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 215/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "Tutor 2565"
 211/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕
 206/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำให้ความรู้เรื่องสารเสพติด เอดส์
 204/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอก ในการขยายผลขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
 203/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 200/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม Racha1-online
 198/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๕
 192/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 185/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 184/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 180/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 179/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 176/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 170/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
 169/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการขับเคลื่อนนโยบายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา Professional Learning Community (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 168/2565 คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 164/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 160/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 158/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน กิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 149/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
 148/2565 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 147/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565
 146/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน
 145/2565 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 142/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารประกอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 137/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 135/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภำคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 130/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 127/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 126/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565
 125/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 124/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม เติมความรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 123/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
 122/2565 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 121/2565 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 120/2565 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 119/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 117/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 116/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 113/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 112/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
 111/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 103/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 102/2565 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 101/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
 100/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับเยาวชน ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 90/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ระดับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 89/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ระดับสถานศึกษา
 88/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 87/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
 83/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ช่วงปิดภาคเรียน
 80/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2564
 79/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 78/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 73/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)
 72/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)
 67/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 66/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
 65/2565 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
 64/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 63/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 62/2565 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 59/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
 56/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 43/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
 42/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 41/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (GAT/PAT และวิชาสามัญ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 39/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 35/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดทำวารสารไอศวรรย์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 46
 31/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี
 30/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์
 29/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางานกิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 25/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 24/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอก ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 8/2565 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE SAFETY CENTER ของโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
 7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางานกิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 6/2565 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
 5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่
 0/2565 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 446/2564 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
 445/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 441/2564 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
 440/2564 คำสั่งครูเวรประจำ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
 439/2564 ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
 435/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนร่วมแสดงงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 430/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 426/2564 คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) และนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 425/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมมัคคุเทศก์ (Junior Guide) ๔ ภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 424/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงกิจกรรมบนเวทีการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
 423/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม MACE MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอียด
 421/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 420/2564 ให้ข้าราชการพ้นและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
 419/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 408/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 407/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564
 405/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 395/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 391/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน
 386/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 385/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
 384/2564 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
 367/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564
 353/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 352/2564 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 351/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในระยะเวลา ๑ ปี
 350/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 347/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยบทบาทวัยใสวัยทีนในยุคดิจิทัล
 337/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
 331/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Healing music for the heart "ชาวราชาวดี เติมดนตรีให้หัวใจ"
 330/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
 323/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู
 321/2564 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 320/2564 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
 319/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 318/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 317/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 313/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 312/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 310/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 309/2564 แต่งตั้งกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๖๔
 308/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 306/2564 คำสั่งแต่งตั้ง (ปรับปรุงล่าสุด) ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
 305/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
 304/2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 303/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 302/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 301/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 296/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 288/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 282/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการทักษะชีวิตลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด
 281/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 280/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 262/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 261/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2/2564
 260/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 255/2564 แต่งตั้งผู้บริหารพี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
 251/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 250/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาเซียน
 246/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
 245/2564 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาสังเกตการสอนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 217/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๔
 215/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน
 197/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQAX
 193/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 178/2564 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 173/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา 2563
 172/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 171/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 170/2564 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ 1/2564
 168/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 163/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 162/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
 158/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 157/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 156/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 155/2564 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 152/2564 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 150/2564 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 149/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน
 148/2564 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 146/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 145/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 144/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔
 139/2564 แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ คณะกรรมการดูแลสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 137/2564 แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจำปีกำรศึกษำ 2564
 135/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔
 134/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
 123/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2563
 122/2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำปีการศึกษา 2563
 117/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 116/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 110/2564 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
 108/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในระยะเวลา ๑ ปี
 107/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564
 106/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
 105/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 98/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 92/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 91/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 90/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ครั้งที่ ๑
 87/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 83/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอบรมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลก Social media
 82/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 81/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 80/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2564
 79/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและการรับรายงานตัว, มอบตัว ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 78/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 63/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 55/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2564
 54/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2564
 48/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา “เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ”
 47/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 46/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารไอศวรรย์ปีที่ 26 ฉบับที่ 45
 45/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
 41/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 40/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
 37/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงร่างองค์กรและรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 36/2564 คำสั่ง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสองสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน และความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเชื่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ
 35/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสองสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเชื่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 34/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 33/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 31/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 9/2564 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
 8/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์
 7/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน กิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 5/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 4/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)
 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคลิปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “มัธยมออนไลน์ ห่างไกลโควิด”
 2/2564 แต่งตั้งผู้บริหารพี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติ การบริหารสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ระลอกใหม่
 484/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ เพิ่มเติม
 483/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และชั้นปีที่ ๔
 482/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 475/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียน
 471/2563 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 470/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
 469/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้าน
 468/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา“เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ”
 465/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 458/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และชั้นปีที่ ๔
 457/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
 456/2563 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
 455/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 454/2563 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 453/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 451/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย
 450/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 448/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2563
 444/2563 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๓
 442/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ม.๓ และ ม.๖) โครงการ Super Cool True knowledge 2020
 441/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 437/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 256๓
 436/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 435/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 433/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 432/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไข
 431/2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 429/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียนและอาคารพระราชทาน
 427/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3
 423/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) และการบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรม SGS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
 413/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 410/2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563
 406/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 404/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี ๒๕๖๓
 403/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 400/2563 คำสั่งแต่งตั่้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตาจ้าง
 399/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA ๒๐๒๒) ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 398/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 397/2563 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 396/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 395/2563 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563
 394/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน
 393/2563 ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำลองการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 391/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 390/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
 383/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 378/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 377/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน
 374/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
 373/2563 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
 370/2563 คำสั่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 362/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา "ปตท.OR" ประจำปี ๒๕๖๓
 354/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 353/2563 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ
 350/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
 349/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทางการศึกษา โครงการ "Sahapat Admission" ทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
 343/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
 341/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-๑๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓
 336/2563 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 333/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 332/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและเกณฑ์การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา
 331/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง ๖๓"
 327/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
 324/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
 323/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
 322/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 321/2563 รายละเอียดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการทักษะชีวิตลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด
 320/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 302/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 297/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
 296/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
 295/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
 290/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563
 289/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 274/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 269/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 266/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาเซียน
 264/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบประกาศนียบัตรการพระปริยัติธรรมสนามหลวง
 263/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 262/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2563
 261/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 255/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 240/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)
 229/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๓
 228/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
 227/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 220/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 213/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 212/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 210/2563 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 206/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
 198/2563 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 197/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 196/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 195/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 181/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 178/2563 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 163/2563 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 162/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายพวงมาลา และพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 161/2563 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563
 159/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการและกลุ่มบริหาร
 151/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์ การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ม. ๑ และ ม. ๔ ห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 148/2563 คำสั่ง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 147/2563 คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 146/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
 145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 136/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 123/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 120/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
 104/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
 102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 89/2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 87/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 86/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓
 85/2563 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
 80/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 79/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำปีการศึกษา 2562
 78/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2562
 77/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
 76/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
 75/2563 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 74/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนมีนาคม 2563
 71/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและการรับรายงานตัว,มอบตัว ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 64/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2563
 59/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 44/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 43/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
 42/2563 (ฉบับแก้ไข)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศ และรับการประเมินภายใน โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2561
 40/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานนิเวศน์ - ราชารำลึก ครั้งที่ 39
 28/2563 รายละเอียด คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 27/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) “Racha Wonder Land แดนแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 22/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 21/2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข)
 16/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
 15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาบางปะอิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562
 606/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคุรุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
 605/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการอยู่ค่ายยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
 604/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 603/2562 กำหนดการเข้าค่ายพักแรมปลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 594/2562 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนมกราคม 2562
 593/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓
 591/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
 586/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรด เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา "ปาริชาตเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
 585/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
 577/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนศิษย์เก่า ม.6/1 รุ่นปีการศึกษา 2544
 576/2562 คำสั่งคณะกรรมการขายทอดตลาดบ้านพักครู
 575/2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)
 574/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
 573/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 571/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย
 566/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
 565/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2562
 552/2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 545/2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)
 544/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ
 539/2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 529/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
 527/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีราชสดุดีลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
 526/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 523/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2
 520/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
 519/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 516/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
 498/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการแสดงผลงานนักเรียนงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 497/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
 496/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียน
 495/2562 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 492/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เครื่องดนตรีไทย
 491/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างซ่อมบำรุงพัสดุโสตทัศนูปกรณ์
 490/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
 489/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการณ์ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
 488/2562 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 485/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างเหมารถตู้และรถสองแถว
 484/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 482/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการและกลุ่มบริหาร
 481/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการรตามนโยบาย
 480/2562 แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกสชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 479/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 475/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕)
 474/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕)
 466/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
 465/2562 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างห้องเรียนคหกรรม
 452/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 451/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 445/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562
 441/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
 435/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/2562
 423/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
 417/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศบ้านพักครูต่างชาติ (ครูจีน)
 408/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานทัศนศึกษา
 406/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562
 404/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการ ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 403/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562
 400/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างเหมารถโดยสาร
 399/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 394/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ม.3 และ ม.6)
 392/2562 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562
 388/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 386/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 383/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 378/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีการศึกษา 2562
 373/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The geometer sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 370/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
 369/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ “รู้ไทย อนุรักษ์ไทย” เรื่อง ตามรอยพระราชาพ่อหลวง ร.๙
 368/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
 25/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย
 0/0 รายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ปีการศึกษา ๒๕66 ละเอียด

  ประกาศ
-สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๔
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง ระเบียบโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๖
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" พ.ศ. ๒๕๖๕
-แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๖
-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
-รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564
-แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๕
-การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
-รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-ประกาศแต่งตั้งกลุ่มจิตอาสา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
-ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2564
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม)
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - 2564 (ธันวาคม – เมษายน)
-สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563
-ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
-สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"ปีการศึกษา 2561
-รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2561
-แผนผังการเข้าแถวนักเรียน ปีการศึกษา 2562
-ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3,5-6 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
-ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
-ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560
-การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร-กิจกรรม
 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธ.ค. 2566 
 ฉีดวัคซีนปากมดลูก
1 ธ.ค. 2566 
 ติวเข้มเติมความรู้ TGAT2
1 ธ.ค. 2566 
 อบรมคอมพิวเตอร์ (การเข้าหัว LAN)
1 ธ.ค. 2566 
 ลอยกระทง หอประชุมบางปะอิน
27 พ.ย. 2566 
 พิธีถวายราชสดุดี ลูกเสือปี 2566
21 พ.ย. 2566 
 ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
15 พ.ย. 2566 
 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
5 พ.ย. 2566 

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียน จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม "อยุธยา ขลุ่ยทิพย์พันเลา" ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ณ ลานวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอ
กลุ่มสาระศิลปะ : 01 ธ.ค. 2563
จำลองการสอบ O-NET
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : 21 ต.ค. 2563
ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : 17 ต.ค. 2563
นายภูร่องกล้า ลาภตระการ และนางสาวกาญจนา แก้วเกษ เข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทเด็กหรือเยาวชน
กลุ่มสาระศิลปะ : 09 ต.ค. 2563
นายประสิทธิ์ ทิมสีคร้าม เข้ารับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง ประเภทซออู้
กลุ่มสาระศิลปะ : 12 ก.ย. 2563
กลุ่มสาระศิลปะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
กลุ่มสาระศิลปะ : 09 ก.ย. 2563


โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 035 261 922
โทรสาร : 035 261 178
Line Official : Racha1school
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school