ดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ

คู่มือการสมัคร

ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖