คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 373/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The geometer sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Download