คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 392/2562
เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562

Download