คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 406/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562

Download