คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 445/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562

Download