คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 545/2562
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)

Download