คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 606/2562
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)

Download