คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 2/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Download