คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 71/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและการรับรายงานตัว,มอบตัว ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download