คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 89/2563
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

Download