คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 80/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download