คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 197/2563
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

Download