คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 297/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

Download