คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 323/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Download