คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 332/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและเกณฑ์การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา

Download