คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 336/2563
เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download