คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 354/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว

Download