คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 383/2563
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download