คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 393/2563
เรื่อง ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำลองการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download