คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 450/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download