คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 444/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download