คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 470/2563
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

Download